Statut

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1.
Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego, zwane dalej w skrócie KNSG jest następcą prawnym oraz spadkobiercą tradycji, dorobku, a także majątku Studenckiego Koła Naukowego Geografów powstałego na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1945.
Art. 2.
KNSG zrzesza studentów geografii, absolwentów studiów geograficznych oraz studentów innych kierunków zainteresowanych naukami geograficznymi. Stwarza warunki umożliwiające im zdobycie wiedzy z zakresu nauk geograficznych, realizację własnych pomysłow badawczych, integrację środowiska studenckiego oraz reprezentuje ich interesy wobec władz Instytutu Georafii i Rozwoju Regionalnego i całej uczelni. KNSG swoją działalność opiera na pracy społecznej członków.
Art. 3.
Siedzibą władz KNSG jest Insttut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, zwany dalej w skrócie IGiRR.
Art. 4.
KNSG może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
Art. 5.
1. KNSG posługuje się własnym logo w formie koła przedstawiającego różę wiatrów, w którego środku umieszczony jest herb Wrocławia z biegnącymi dookoła niego napisami: KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW GEOGRAFII UNIVERSITAS VRATISLAVIENSIS. Logo jest czarno-białe. Wzór logo stanowi załącznik do Statutu KNSG.
2. Zarząd KNSG używa pieczęci prostokątnej z napisem:
“KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW GEOGRAFII
Im. Juliana Czyżewskiego
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław”
3. KNSG posługuje się własnym papierem firmowym.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
Art. 6.
Podstawowe cele działalności KNSG:
1. Rrealizacja zespołowych i indywidualnych badań naukowych studentów:
1) tworzenie warunków sprzyjających samokształceniu i rozwojowi zainteresowań;
2) popularyzacja problematyki geograficznej;
3) współdziałanie z instytucjami i towarzystwami naukowymi w realizacji prac badawczych;
4) organizowanie wymian studenckich między uczelniami.
Art. 7.
KNSG realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) inicjowanie, prowadzenie i popieranie prac naukowych;
2)organizowanie tematycznych obozów naukowych;
3) uczestniczenie w pracach zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje administrujące środowiskiem geograficznym;
4) uczestniczenie w pracach badawczych Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni;
5) organizację obozów adaptacyjnych;
6) organizację imprez zmierzających do integracji środowiska studenckiego oraz rozwijania zainteresowań studenckich mających związek z geografią;
7) zakładanie i prowadzenie zbiorów, biblioteki oraz strony internetowej;
8) dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności i osiągnięć KNSG;
9) uczestniczenie w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, kongresach organizacji studentów geografii i innych;
10) utrzymywanie kontaktów i współpracy z ogólnopolskimi i międzynarodowymi organizacjami studentów geografii i innych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 8.
Członkowie KNSG dzielą się na:
1) kandydatów,
2) zwyczajnych,
3) stowarzyszonych,
4) honorowych.
Art. 9.
Kandydaci na członków KNSG:
1. Kandydatem na członka KNSG może być każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego, który deklaruje chęć przestrzegania statutu KNSG.
2. Każdy nowy członek, który przystępuje do KNSG, zostaje członkiem-kandydatem.
3. Okres próbny trwa nie dłużej niż 3 miesiące, do czasu podjęcia przez Zarząd KNSG uchwały w przedmiocie przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KNSG może podjąć uchwałę o przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych KNSG z pominięciem okresu próbnego.
5. Prawa kandydata na członka KNSG:
1) uczestniczenie w zjazdach, seminariach i sympozjach naukowych organizowanych przez studencki ruch naukowy geografów,
2) branie udziału w obozach, wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach krajowych i zagranicznych, wymianach studenckich oraz wyprawach naukowych,
3) uczestniczenie w imprezach towarzyskich i kulturalnych organizowanych przez studencki ruch naukowy geografów,
4) branie udziału, z głosem doradczym, podczas Walnego Zgromadzenia,
5) zgłaszanie wniosków i zapytań do władz KNSG we wszystkich sprawach dotyczących KNSG,
6) odwoływanie się od decyzji Zarządu KNSG do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje w sprawie odwołań są ostateczne.

6. Obowiązki kandydata na członka KNSG:
1) przestrzeganie postanowień Statutu KNSG oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu KNSG,
2) propagowanie celów i działalności KNSG,
3) aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych KNSG.

Art. 10.
Członkowie zwyczajni KNSG:
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy student Uniwersytetu Wrocławskiego, który przestrzega Statutu KNSG.
2. Nabycie członkostwa powstaje w formie uchwały Zarządu KNSG w przedmiocie przyjęcia danej osoby w poczet członków zwyczajnych KNSG.

3. Prawa członka zwyczajnego KNSG:
1) posiadanie biernego i czynnego prawa wyborczego do władz KNSG,
2) uczestniczenie w zjazdach, seminariach i sympozjach naukowych organizowanych przez studencki ruch naukowy geografów,
3) branie udziału w obozach, wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach krajowych i zagranicznych, wymianach studenckich oraz wyprawach naukowych,
4) uczestniczenie w imprezach towarzyskich i kulturalnych organizowanych przez studencki ruch naukowy geografów,
5) zgłaszanie wniosków i zapytań do władz KNSG we wszystkich sprawach dotyczących KNSG,
6) odwoływanie się od decyzji Zarządu KNSG do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje w sprawie odwołań są ostateczne,
7) korzystanie z dofinansowania uzyskanego przez KNSG.

4. Obowiązki członka zwyczajnego KNSG:
1) przestrzeganie postanowień statutu KNSG oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu KNSG,
2) propagowanie celów i działalności KNSG,
3) aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych KNSG,
4) aktywne uczestniczenie w pracach naukowych KNSG.
5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi KNSG pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
2) utraty praw studenckich lub ukończenia studiów,
3) nieprzestrzegania Statutu KNSG, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu KNSG,
4) działania na szkodę KNSG oraz naruszenia dobrego imienia KNSG,
5) rozwiązania KNSG.

Art. 11.
Członkowie stowarzyszeni KNSG:
1. Członkami stowarzyszonymi mogą być osoby, które przestrzegają Statutu KNSG oraz zdeklarowały chęć współpracy z KNSG.
2. Nabycie członkostwa powstaje w formie uchwały Zarządu KNSG w przedmiocie przyjęcia danej osoby w poczet członków stowarzyszonych KNSG.

3. Prawa członka stowarzyszonego KNSG:
1) uczestniczenie w zjazdach, seminariach i sympozjach naukowych organizowanych przez studencki ruch naukowy geografów,
2) branie udziału w obozach, wyjazdach naukowo-badawczych, wycieczkach krajowych i zagranicznych, wymianach studenckich oraz wyprawach naukowych,
3) uczestniczenie w imprezach towarzyskich i kulturalnych organizowanych przez studencki ruch naukowy geografów,
4) branie udziału, z głosem doradczym, podczas Walnego Zgromadzenia,
5) zgłaszanie wniosków i zapytań do władz KNSG we wszystkich sprawach dotyczących KNSG,
6) odwoływanie się od decyzji Zarządu KNSG do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje w sprawie odwołań są ostateczne.

4. Obowiązki członka stowarzyszonego KNSG:
1) przestrzeganie postanowień statutu KNSG oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu KNSG,
2) propagowanie celów i działalności KNSG,
3) aktywne uczestniczenie w pracach organizacyjnych KNSG,
4) aktywne uczestniczenie w pracach naukowych KNSG

5. Utrata członkostwa stowarzyszonego następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi KNSG pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,
2) nieprzestrzegania Statutu KNSG, uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu KNSG,
3) działania na szkodę KNSG oraz naruszenia dobrego imienia KNSG,
4) rozwiązania KNSG.

Art. 12.
Członkowie honorowi KNSG:
1. Członkami honorowymi mogą być osoby, które:
1) są szczególnie zasłużone dla KNSG,
2) wyraziły chęć przyjęcia członkostwa honorowego.

2. Członkostwo powstaje przez zatwierdzenie wniosku Zarządu KNSG o przyznanie honorowego członkostwa przez Walne Zgromadzenie.

3. Prawa członka honorowego KNSG:
1) uczestniczenie w pracach naukowych KNSG,
2) uczestniczenie w pracach organizacyjnych KNSG,
3) branie udziału, z głosem doradczym, podczas Walnego Zgromadzenia,
4) zgłaszanie wniosków i zapytań do władz KNSG we wszystkich sprawach dotyczących KNSG,
5) odwoływanie się od decyzji Zarządu KNSG do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje w sprawie odwołań są ostateczne.

4. Utrata członkostwa honorowego następuje poprzez:
1) dobrowolne zrzeczenie się honorowego członkostwa zgłoszone na piśmie Zarządowi KNSG,
2) zatwierdzenie przez walne Zgromadzenie KNSG wniosku Zarządu KNSG o odebraniu honorowego członkostwa z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu
lub działania na szkodę KNSG.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KNSG
Art. 13.
Władzami KNSG są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd KNSG.
Art. 14.
Uchwały władz KNSG zapadają kwalifikowaną większością głosów (50% + 1), które podejmowane są przez:
1) Walne Zgromadzenie – przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania,
2) Zarząd KNSG – przy obecności 3/4 osób uprawnionych do głosowania.
Art. 15.
WALNE ZGROMADZENIE
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą KNSG i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania KNSG,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu KNSG,
3) ustalenie porządku wyborczego do Zarządu KNSG,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu KNSG,
5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków KNSG lub Zarząd KNSG,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego KNSG,
7) uchwalanie Statutu KNSG i jego zmian,
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu KNSG,
9) zatwierdzanie projektów planu pracy, sprawozdania z działalności KNSG,
10) określanie zadań programowych i organizacyjnych KNSG,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
12) uchylanie uchwał Zarządu KNSG,
13) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu KNSG.

Art. 16.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1) z głosem decydującym członkowie zwyczajni KNSG,
2) z głosem doradczym: opiekun KNSG, członkowie honorowi, członkowie stowarzyszeni oraz kandydaci na członków KNSG.
Art. 17.
Tryb zwoływania i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd KNSG co najmniej raz na rok.
2. Pierwsze Walne Zgromadzenie winno odbyć się z początkiem nowego roku akademickiego.
3. Zgromadzenia wyborcze zwoływane są przez Zarząd KNSG wraz z upływem jego kadencji.
4. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd KNSG powiadamia swoich członków co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd KNSG w terminie najpóźniej miesiąca od daty złożenia wniosku, o którym mowa w art. 21. ust. 1-3. Zgromadzenie obraduje nad sprawami, nad którymi zostało zwołane.
Art. 18.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KNSG zwoływane jest:
1) na wniosek Zarządu KNSG,
2) na wniosek Opiekuna KNSG,
3) na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/2 członków KNSG.
Art. 19.
ZARZĄD KNSG
1. Zarząd KNSG pochodzi z wyboru.
2. Wybory do Zarządu KNSG odbywają się w sposób tajny.
3. Wybory do Zarządu KNSG są ważne, jeśli bierze w nich udział co najmniej połowa członków KNSG uprawnionych do głosowania.
Art. 20.
Kadencja Zarządu KNSG trwa jeden rok.
Art. 21.
W razie ustania członkostwa lub ustąpienia osoby wchodzącej w skład Zarządu KNSG, władze te mogą wybrać na jej miejsce nowego członka. Liczba nowo wybranych członków nie może przekraczać 1/4 składu pochodzącego z wyboru. Nową osobę musi poprzeć większość (pow. 50%) pozostających na stanowiskach członków Zarządu KNSG.
Art. 22.
1. Zarząd KNSG kieruje całokształtem działalności KNSG w okresie między kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
2. W skład Zarządu wchodzą 4 osoby: prezes, wiceprezes ds. ogólnych, wiceprezes ds. finansowych i sekretarz.

3. Kompetencje Zarządu KNSG:
1) kierowanie bieżącą działalnością KNSG i reprezentowanie KNSG na zewnątrz,
2) koordynacja prac naukowych i organizacyjnych,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz własnych,
4) podejmowanie inicjatyw zmierzające do osiągnięcia celów KNSG,
5) podejmowanie decyzji o współpracy KNSG z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
6) wykonywanie innych funkcji określonych w Statucie KNSG oraz przekazanych przez Walne Zgromadzenie,
7) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Wniosków o nadanie bądź pozbawienie godności członka honorowego KNSG,
8) pozbawienie członkostwa zgodnie z art. 10 ust. 5, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4.

Art. 23.
Obowiązki i uprawnienia Prezesa
Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy w szczególności:
1) reprezentowanie KNSG poza jego strukturami,
2) kierowanie pracami KNSG,
3) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek KNSG,
4) kontrola nad przestrzeganiem Statutu,
5) inne kompetencje niezastrzeżone dla Wiceprezesa ds. ogólnych, Wiceprezesa ds. finansowych lub Sekretarza.
Art. 24.
Obowiązki i uprawnienia Wiceprezesa ds. ogólnych
Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa ds. ogólnych należy w szczególności:
1) zastępowanie Prezesa w razie niemożności pełnienia przezeń funkcji,
2) pomoc w rozstrzyganiu spraw merytorycznych między członkami KNSG,
3) koordynacja współpracy z SKN z Uniwersytetu Wrocławskiego i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego,
4) czuwanie nad bieżącą aktualizacją listy członków KNSG.
Art. 25.
Obowiązki i uprawnienia Wiceprezesa ds. finansowych
Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa ds. finansowych należy w szczególności:
1) zastępowanie Prezesa w razie niemożności pełnienia przezeń funkcji
i w przypadku, gdy Wiceprezes ds. Ogólnych nie może przejąć jego obowiązków,
2) rzetelne prowadzenie spraw finansowych KNSG,
3) tworzenie projektów budżetu przedsięwzięć,
4) przedkładanie Zarządowi propozycji sprawozdań i bilansów, w szczegółowy sposób określających wszelkie źródła finansowania KNSG.
Art. 26.
Uprawnienia i obowiązki Sekretarza
Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) tworzenie i publikowanie komunikatów, ogłoszeń i wszelkich pism związanych z działalnością KNSG,
2) redagowanie protokołów posiedzeń Zarządu i Walnego Zgromadzenia,
3) sporządzanie sprawozdań ze wszystkich oficjalnych spotkań KNSG,
4) gromadzenie dokumentacji i protokołów z roboczych spotkań KNSG,
5) sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją KNSG,
6) prowadzenie bieżącej korespondencji KNSG.
Art. 27.
Odwołanie Zarządu KNSG
1. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków. Postępowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wszczyna się na pisemny, umotywowany wniosek. Z wnioskiem może wystąpić każdy członek KNSG.

2. Przyczynami odwołania członków Zarządu mogą być zaniedbania polegające w szczególności na:
1) długotrwałym niewywiązywaniu się z obowiązków lub niedbałym wykonywaniu powierzanych zadań,
2) prowadzeniu działalności sprzecznej ze statutowymi celami KNSG lub działaniu na szkodę Koła.
3. W razie odwołania członka Zarządu, powołanie nowego następuje zgodnie z postanowieniami art. 21.

ROZDZIAŁ V
FINANSE KNSG
Art. 28.
1. Działalność statutowa KNSG finansowana jest ze środków otrzymanych od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego bądź ze środków własnych KNSG.
2. Środki własne KNSG tworzą: darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z ofiarności publicznej.
3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów oraz korzystanie z ofiarności publicznej może odbywać się wyłącznie z zachowaniem obowiązujących przepisów.
4. KNSG może otrzymywać dotacje jedynie według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Art. 29.
1. Środki finansowe KNSG mogą być wydatkowane jedynie zgodnie z celami statutowymi KNSG.
2. Ogólny nadzór nad działalnością finansową KNSG sprawuje Wiceprezes ds. finansowych.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU, ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE KNSG
Art. 30.
Zmiany Statutu KNSG uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 31.
Szczegółowy tryb zawieszania działalności KNSG określa Regulamin rejestracji, działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji, kół naukowych, zespołów i stowarzyszeń – studenckich i doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.
Art. 32.
Uchwałę w sprawie rozwiązania KNSG podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4/5 uprawnionych do głosowania. Fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji IGiRR oraz Prorektora ds. Studenckich.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 33
1. Traci moc Statut KNSG z 2010 roku.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prorektora ds. Studenckich.
3. Kadencja członków Zarządu wybranego przed wejściem w życie niniejszego Statutu kończy się z upływem okresu ustalonego w przepisach będących podstawą ich wyboru.

 

Załącznik do Statutu – Logo KNSG
logo_KNSG